Mediation bij een arbeidsconflict

Alhoewel er steeds meer aandacht voor is, zijn arbeidsconflicten iets van alle jaren. Waar mensen immers met elkaar samenwerken, kan wrijving ontstaan. Dergelijke wrijving kan leiden tot een slechte sfeer voor de betrokkenen, maar ook de rest van het team, onzekerheid, verminderde prestaties en kort of zelfs langdurig verzuim. Lang niet altijd lukt het de betrokken partijen om weer nader tot elkaar te komen. Het inzetten van mediation bij een arbeidsconflict is dan verstandig. Door een arbeidsconflict met mediation aan te pakken, wordt gewerkt aan een zo werkbaar mogelijke oplossing voor beide betrokken partijen.

Arbeidsconflict mediation door een onafhankelijke partij

Niemand heeft baat bij een arbeidsconflict. Ruim een derde van alle werkenden binnen Nederland meldt zich ziek vanwege conflicten op de werkvloer. Merkt u dat er sprake is van niet slechts een klein meningsverschil, maar structurele verschillen? Probeert u dan eerst met uw collega, werknemer of werkgever om de tafel te gaan zitten om tot een oplossing te komen en over mogelijkheden te onderhandelen. Eventuele nieuwe afspraken dienen op papier te worden gezet. Komt u er samen echter niet uit? Dan kunt u een arbeidsconflict mediator inschakelen. Mediation bij een arbeidsconflict geschiedt door een onafhankelijke partij.

Deelname aan mediation bij een arbeidsconflict is vrijwillig en heeft nooit een verplicht karakter. Dit betekent ook dat u als betrokken partij de bemiddeling kunt beëindigen wanneer u dat wilt. Een opgestart traject hoeft zo bijvoorbeeld niet te worden voortgezet wanneer één of beide partijen het sterke gevoel hebben dat het geschil niet zonder juridische interventie kan worden opgelost. Als werknemer is het uw recht gebruik te mogen maken van mediation bij een arbeidsconflict. Ook voor werkgevers is arbeidsconflict mediation een prettig alternatief voor een veel duurdere rechtszaak.

Het verschil tussen een arbeidsmediator en een advocaat

Behalve het verschil in kosten tussen arbeidsconflict mediation en een rechtszaak, bestaat er nog een groot verschil tussen beiden. Alhoewel een advocaat en een arbeidsconflict mediator allebei worden ingeschakeld om afspraken op papier te zetten, werkt een advocaat voor één partij en een mediator voor beide partijen. In tegenstelling tot een advocaat is mediation bij een arbeidsconflict er niet op gericht voor één partij het onderste uit de kan te halen. Winnaars of verliezers zijn er dus niet.

Bovendien verloopt de communicatie rond mediation bij een arbeidsconflict direct tussen de betrokken partijen. Dit in tegenstelling tot een advocaat, die namens de persoon of partij spreekt die hij vertegenwoordigt. Arbeidsconflict mediation is erop gericht u en uw collega, werknemer of werkgever in gesprek te krijgen, zodat u het arbeidsconflict in feite samen oplost. Middels mediation bij een arbeidsconflict kunnen vrijwel altijd één of meerdere oplossingen worden gevonden die voor u en de andere betrokken partij aanvaardbaar zijn.

In welke situaties wordt mediation bij een arbeidsconflict aanbevolen?

Mediation bij een arbeidsconflict beperkt zich niet tot een specifiek type conflictsituatie, zoals bijvoorbeeld bij scheidingsmediators wel het geval is. De bemiddeling kan dus bij de meest uiteenlopende typen geschillen worden ingezet. Ook wanneer u en/of de andere partij van mening bent dat er geen mogelijkheden bestaan om de conflictsituatie tot een goed eind te brengen. De arbeidsconflict mediator faciliteert een open en niet-vijandelijke sfeer waarin belangen en mogelijkheden kunnen worden besproken.

De mediationovereenkomst

Alvorens het traject van mediation bij een arbeidsconflict van start gaat, dient de mediationovereenkomst te worden getekend door de betrokken partijen en de mediator zelf. In deze overeenkomst staat beschreven in welk kader de gesprekken zullen plaatshebben. Ook staat daarin onder andere vermeld dat deelname geschiedt op basis van vrijwilligheid en dat de gesprekken geheim blijven. Zodra u en de andere partijen zich aan de overeenkomst hebben verbonden, kan het traject van start gaan.

De mogelijke uitkomsten van mediation bij een arbeidsconflict

Denkt u aan een type mediation zoals bij een echtscheiding wordt ingezet, dan is daar maar één soort bemiddeling mogelijk: de bemiddeling die beide partijen helpt uit elkaar te gaan. In het geval van arbeidsconflict mediation bestaan er twee soorten mediation. De bemiddeling kan namelijk leiden tot een voortzetting, maar ook tot het scheiden van de wegen. De eerstgenoemde mediation bij een arbeidsconflict noemen we herstelmediation, de tweede soort noemen we exitmediation.

Herstelmediation is een manier om partijen (weer) tot elkaar te brengen. Kunt u slecht overweg met uw collega, werknemer of werkgever, dan kan dit tot een serieus arbeidsconflict leiden. De gespannen sfeer die daar doorgaans uit voortvloeit, verhindert het voeren van rustige en verkennende gesprekken. Een arbeidsconflict mediator faciliteert normaal contact en zorgt ervoor dat zowel u als de andere betrokken partij zich gehoord voelt. Dit leidt vaak tot een gezamenlijke oplossing. Neemt mediation bij een arbeidsconflict de vorm van exitmediation aan, dan leidt de mediator de onderhandelingen rondom de scheiding van de twee partijen.

Geheimhouding

Voor u als betrokken partij is het belangrijk u ervan bewust te zijn dat de gesprekken die tijdens het traject van mediation bij een arbeidsconflict worden gevoerd, strikt vertrouwelijk zijn. Hiervoor tekent u ook in de mediationovereenkomst. Het is dan ook uit den boze om informatie met derden te delen. Dit geldt voor verbale informatie, maar ook voor papieren stukken. De geheimhouding geldt voor de arbeidsconflict mediator net zozeer als voor u en de andere betrokken partij. Mocht de mediation niet tot herstel leiden en kiest men voor een juridisch traject, ook dan mag de gespreksinhoud onder geen beding naar buiten worden gebracht.

Het eind van het mediationtraject

Het traject van mediation bij een arbeidsconflict komt tot zijn eind wanneer de mediator aan de hand van de overeenstemmingen een overeenkomst opstelt waarin beide betrokken partijen zich kunnen vinden. Ondertekening van deze overeenkomst is bindend en betekent het eind van de taak van de bemiddelaar. Wordt de arbeidsconflict mediation tussentijds door u of de andere partij beëindigd? Dan zal er niets worden overeengekomen.

De deskundigheid van een arbeidsconflict mediator

Schakelt u via Mijnarbeidsconflict.nl de hulp van een arbeidsconflict mediator in? Dan kunt u erop rekenen altijd met een professional in zee te gaan. Mediation bij een arbeidsconflict wordt doorgaans verricht door professionals met een juridische opleiding, vaak op WO-niveau. De professional die u voor arbeidsconflict mediation inschakelt, weet op het gebied van arbeidsrecht van de hoed en de rand. Arbeidsrecht wordt in twee categorieën verdeeld: het collectieve en het individuele arbeidsrecht. Een arbeidsconflict mediator weet al uw vragen op beide gebieden te beantwoorden. Lees meer op onze pagina veel gestelde vragen over arbeidsmediation.