Wat te doen bij een arbeidsconflict met uw werkgever?

Wanneer u en uw werkgever het structureel oneens zijn over een specifieke situatie en het u beiden niet lukt om hier een oplossing voor te vinden, wordt er gesproken van een arbeidsconflict tussen uw werkgever en u. Een dergelijk verschil levert u als werknemer een behoorlijk onzekere en daardoor stressvolle situatie op. Vooral heerst de angst tijdelijk niet meer uitbetaald te worden of uw baan helemaal te verliezen. Ook contacten met andere collega’s kunnen, net als klantrelaties, onder druk komen te staan door een arbeidsconflict met uw werkgever. Daarom bent u er als werknemer bij gebaat om een arbeidsconflict met uw werkgever zo snel mogelijk op te lossen. Uit de praktijk blijkt dat ruim driekwart van de arbeidsgeschillen met de inzet van mediation op korte termijn kan worden verholpen. Mijnarbeidsconflict.nl biedt zowel juridische bijstand als arbeidsmediation. Wij zijn ervaren professionals met de juiste juridische kennis.

Een arbeidsconflict met uw werkgever leidt niet per se tot baanverlies

Voor u als werknemer bestaan er veel onduidelijkheden rond het effect van een arbeidsconflict met uw werkgever. Vaak leeft men met de angst dat dit onvermijdelijk tot ontslag zal leiden. Wanneer u een arbeidsconflict met uw werkgever heeft, kan het echter ook zijn dat dit niet aan u te wijten is. Om dit zo hard mogelijk te maken, dient u te kunnen aantonen er zelf alles aan gedaan te hebben om de wrijving te verhelpen. In dat geval dient uw werkgever u gewoon door te betalen, ook wanneer u uw gebruikelijke werkzaamheden gedurende een bepaalde periode niet uitvoert.

Ziekte als gevolg van een arbeidsconflict met uw werkgever

Soms is een arbeidsconflict met uw werkgever van dusdanige aard, dat u door de verstoorde arbeidsrelatie uw werkzaamheden tijdelijk niet kunt uitvoeren. Niet zelden heeft een heftig arbeidsconflict met uw werkgever gevolgen voor uw psychische en/of lichamelijke gezondheid. Wordt door een bedrijfsarts vastgesteld dat u inderdaad ziek bent geworden door de situatie op de werkvloer? Doorgaans wordt er dan een afkoelingstermijn ingesteld. U hoeft dan gedurende een korte periode niet te werken. Na deze periode is het verstandig een traject van arbeidsmediation in te gaan. Mijnarbeidsconflict.nl biedt zowel juridische bijstand als arbeidsmediation. Onze medewerkers zijn ervaren professionals met de juiste juridische kennis.

Veelgehoorde aanleidingen voor een arbeidsconflict met uw werkgever

Een arbeidsconflict met uw werkgever kan diverse oorzaken hebben. Regelmatig ligt een ongewenste en/of onverwachte functiewijziging of overplaatsing hieraan ten grondslag. Ook horen we van veel werknemers dat de verstoorde relatie is ontstaan na herhaaldelijke problemen met overwerk, vakanties of ziekte. Alhoewel u wellicht denkt als werknemer altijd aan het kortste eind te trekken, staat u sterker dan u denkt.

Uw rechten als werknemer bij een arbeidsconflict met uw werkgever

Vaak horen we van mensen die in een arbeidsconflict met hun werkgever verzeild zijn geraakt, dat zij bang zijn hun baan te verliezen. De baas heeft nu eenmaal een hogere functie en neemt de beslissing. Een erg beangstigende en frustrerende gedachte. Enkel uw ondergeschikte positie mag echter nooit de oorzaak van ontslag zijn. Uw werkgever kan namelijk alleen dingen van u vergen die binnen de grenzen van redelijkheid liggen. Ook mag een werkgever u niet zomaar ontslaan zonder dat u ooit een waarschuwing hebt ontvangen. Deze dient ook nog eens in een dossier te zijn vastgelegd.

Het inschakelen van een arbeidsconflict mediator

Om zo snel mogelijk met de stress en de negatieve sfeer af te rekenen, is het zaak om in gesprek te gaan met uw baas. Wanneer het arbeidsconflict met uw werkgever nog niet zo heel lang bestaat, is de kans aanwezig dat het u beiden lukt om tot een compromis te komen. Lukt dit echter niet? Dan is het zaak een arbeidsmediator in te schakelen.

Een arbeidsconflict met uw werkgever: wat kan de mediator betekenen?

Een gespecialiseerde mediator kan een belangrijke rol spelen bij een arbeidsconflict met uw werkgever. Een bemiddelaar neemt het niet voor één partij op, zoals bij een advocaat het geval is, maar heeft een neutrale positie en stelt als doel tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is. De mediator laat veel ruimte aan u en uw werkgever om de situatie te bespreken en samen mogelijke oplossingen te zoeken. Er kan voor gekozen worden de arbeidsrelatie te behouden of juist uit elkaar te gaan.

Samen door of het scheiden van de wegen?

Start u met arbeidsconflict mediation wegens een arbeidsconflict met uw werkgever, dan kan dit twee vormen aannemen: herstelmediation of exitmediation. In het geval van herstelmediation richt de procedure zich op voortzetting van de arbeidsrelatie. Blijkt uit de gesprekken echter dat het toch niet mogelijk is om in dienst te blijven? Dan is er sprake van exitmediation. In dat geval helpt de bemiddelaar bij het maken van goede afspraken. Dit zorgt ervoor dat de negatieve gevolgen van uw ontslag zo beperkt mogelijk zullen blijven en dat een langslepende ontslagprocedure niet nodig is.

Goed werknemerschap

Heeft u een arbeidsconflict met uw werkgever? Hoe moeilijk dit ook is, het blijft te allen tijde van belang u niet ziek te melden. Tenminste, niet als uw ziekte niet aantoonbaar is en uit de situatie voortvloeit. Dit valt onder het ‘goed werknemerschap’, oftewel de regels die voor u als werknemer gelden zodat u zich in een arbeidsrelatie naar behoren gedraagt. Mocht het arbeidsconflict met uw werkgever onverhoopt toch tot een juridische zaak leiden, dan staat u sterker in uw recht wanneer u deze regels hebt nageleefd.

Arbeidsmediation is vrijwillig

Onze mediators weten veel over onderhandelingen in het geval van een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer. De bemiddelaar tracht een voor u beiden zo passend mogelijke oplossing te vinden. Onthoudt u daarbij, dat mediation vrijwillig is. Stelt uw werkgever arbeidsmediation voor, dan mag u dit dus afwijzen. Echter zult u sterker in uw recht staan wanneer u dit voorstel accepteert. Zo toont u namelijk ook uw bereidwilligheid aan. Worden er via de mediator afspraken tussen u en uw werkgever gemaakt? Deze worden vastgesteld in een overeenkomst en zijn voor beiden bindend.