Wat houdt goed werkgeverschap precies in?

In het arbeidsrecht zijn tal van regels voor werkgever en werknemer opgenomen. Toch heeft de wet niet op elke vraag een duidelijk antwoord. Dan wordt naar artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek verwezen. Dit artikel stelt dat een werkgever zich als een goed werkgever dient te gedragen. Goed werkgeverschap dus. Alhoewel deze term wat vaag klinkt, betekent dit in feite dat een werkgever zich tegenover u als werknemer redelijk en billijk dient te gedragen. Zo dient hij of zij een passend salaris uit te betalen, een veilige werkomgeving te bieden en duurzame inzetbaarheid te stimuleren.

Om het begrip goed werkgeverschap nog iets concreter te maken, zijn er zes beginselen geformuleerd. Omdat dit beginselen zijn en niet in elke situatie duidelijke handvatten bieden, bekijkt een rechter steeds de specifieke omstandigheden. Hieronder leest u meer over wat de zes beginselen van goed werkgeverschap inhouden.

1. Het zorgvuldigheidsbeginsel

Een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap is het zorgvuldigheidsbeginsel. Dit betekent dat een werkgever zich zorgvuldig tegenover u dient te gedragen. Dit kan verschillende dingen inhouden. Zo heeft een werkgever een onderzoeksplicht, een hoorplicht en geldt ook de kwestie van evenredigheid. Die laatste houdt in, dat bij ingrijpende beslissingen niet aan uw belangen als werknemer voorbij mogen worden gegaan. Kortom, uw werkgever dient zich goed te informeren en zijn of haar beslissingen weloverwogen te maken.

2. Het vertrouwensbeginsel

Een werkgever heeft niet alleen verwachtingen van u, u mag dat als medewerker andersom ook van uw leidinggevende hebben. Dit betekent dat ook een werkgever zijn verwachtingen waarmaakt. Het vertrouwen dat hij of zij met wekt, dient dan ook gerespecteerd te worden. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van niet-transparante communicatie. Denkt u bijvoorbeeld aan een werkgever die een werknemer op het hart drukt het contract te verlengen, maar dit uiteindelijk toch niet doet. Het vertrouwensbeginsel wordt hier als onderdeel van goed werkgeverschap ernstig geschonden.

3. Het goed kunnen motiveren van ingrijpende beslissingen

Als werknemer zijnde vreest men vaak aan het kortste eind te trekken, enkel en alleen al op basis van de machtsverhouding. Toch is dat niet helemaal waar. Sterker nog, voor goed werkgeverschap geldt juist om deze reden een nog veel strengere regelgeving dan omtrent goed werknemerschap. Als onderdeel van goed werkgeverschap dient een werkgever zijn of haar ingrijpende beslissingen

-denkt u bijvoorbeeld aan overplaatsing naar een ander filiaal- goed te kunnen onderbouwen. Dit stelt u als werknemer in staat verweer te bieden.

4. Het verbod op detournement de pouvoir

Bij goed werkgeverschap hoort ook dat een werkgever geen misbruik mag maken van zijn of haar machtspositie. Gebeurt dit wel, dan is er sprake van detournement de pouvoir. U kunt als werknemer dan -terecht- het gevoel krijgen dat er sprake is van willekeur. De Franse term betekent ‘machtsverdraaiing’ en verwijst naar het feit dat bevoegdheden in dat geval gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor ze bedoeld zijn. U kunt hierbij denken aan een werkgever die misbruik maakt van de ketenregeling om u zo geen vast dienstverband aan te hoeven bieden.

5. Het gelijkheidsbeginsel

Een ander zeer belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap is het gelijkheidsbeginsel. Dit beginsel stelt dat een werkgever alle werknemers gelijk dient te behandelen. Zo mag er bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt worden tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers en tussen werknemers met een autochtone en allochtone afkomst. Dit facet van goed werkgeverschap zorgt ervoor dat iedereen dezelfde rechten heeft en dezelfde kansen moet krijgen. Een probleem bij dit punt van goed werkgeverschap is wel, dat schending vaak moeilijk te bewijzen is.

6. Een goede ongevallenverzekering

Onder goed werkgeverschap wordt ook het zorgen voor de juiste ongevallenverzekering verstaan. Een juiste verzekering hoort bij een veilige werkomgeving. Ook wanneer de werkomgeving zo veilig mogelijk is ingericht, kunnen ongevallen niet worden uitgesloten. Dit kan iets heel simpels zijn, zoals uitglijden. Een goede ongevallenverzekering vergoedt de schade van werknemers na een ongeval. Behalve ongevallen die verband houden met de werkvloer vallen hier ook zakenreizen en personeelsactiviteiten onder.

Schending van het goed werkgeverschap

Niet alleen collega’s onderling, maar ook werkgever en werknemer dienen op een acceptabele manier met elkaar om te gaan. De eisen die aan het gedrag van een werkgever worden gesteld, zijn terug te vinden in de beginselen van het goed werkgeverschap. Goed werkgeverschap verbiedt de schending van de grondrechten van medewerkers. Wanneer uw werkgever in uw ogen het goed werkgeverschap schendt, kunt u naar de rechter stappen. Heeft u behoefte aan meer informatie of ondersteuning? Onze ervaren professionals bieden juridische bijstand.