Wat als een arbeidsconflict tot ontslag leidt?

Wat als ik mijn baan verlies? Elke werknemer schiet het wel eens door het hoofd. Zeker wanneer hij of zij met de werkgever verwikkeld is in een arbeidsconflict, komt ontslag wel heel dichtbij. Een arbeidsconflict dient dan ook zo snel en adequaat mogelijk te worden aangepakt. Bedrijfsartsen adviseren in veel gevallen de interventie van een arbeidsmediator. Blijkt er toch geen uitweg en zal het arbeidsconflict tot ontslag leiden? Als werknemer staat u sterker dan u denkt. De werkgever moet kunnen aantonen dat het conflict niet te verhelpen is en zonder succes meerdere dingen heeft geprobeerd om u weer aan de slag te krijgen.

De voor uw werkgever geldende regels

Wanneer een arbeidsconflict tot ontslag leidt, geldt er ook een opzegtermijn van tenminste een maand. Deze gaat in op het moment van opzegging. Houdt uw werkgever zich daar desondanks niet aan en betaalt hij uw salaris niet uit? Dan is het aannemelijk dat u hiervoor een vergoeding zal ontvangen. Heeft u een tijdelijk contract, dan is het voor een werkgever makkelijker om vanwege een arbeidsconflict tot ontslag over te gaan. Dit dient hij of zij wel op tijd te laten weten. Gebeurt dit niet, dan maakt u als werknemer wederom wellicht aanspraak op een vergoeding.

Wanneer het arbeidsconflict tot ontslag heeft geleid, dient uw werkgever u daarvan bovendien altijd schriftelijk op de hoogte te stellen. Het moet namelijk bewezen kunnen worden dat u deze boodschap daadwerkelijk heeft ontvangen. Ook kan een werkgever uw ontslag niet hard maken wanneer er geen objectieve gegevens bestaan die deze beslissing ondersteunen. Een voorbeeld van dergelijk bewijs zijn verslagen van functioneringsgesprekken. Bij afwezigheid van dergelijke zaken zal de rechter de ontslagaanvraag niet goedkeuren.

Afwijzing van het ontslagverzoek van uw werkgever

Blijkt dat het arbeidsconflict niet tot ontslag mag leiden omdat er nog wel degelijk perspectief bestaat, dan is de kans zeer aanwezig dat de aanvraag van uw werkgever wederom wordt afgewezen. Vandaag de dag wordt veertig tot vijftig procent van de ontslagverzoeken niet gehonoreerd. U kunt zich wel voorstellen dat dit voor een werkgever frustrerend is, maar natuurlijk maakt dit uw positie er ook niet makkelijker op. Door goed werknemerschap te tonen en open te blijven staan voor communicatie, staat u sterker en blijft de situatie houdbaarder.

Het opzegverbod

Dreigt er bij een arbeidsconflict ontslag, dan gaat u er als werknemer waarschijnlijk haast als vanzelf vanuit dat u aan het kortste eind zal trekken. Dat is echter lang niet altijd het geval. Want wist u dat er, behalve de bovenstaande richtlijnen voor werkgevers, ook nog zoiets als een opzegverbod bestaat? Een opzegverbod kunt u zien als een extra ontslagbescherming voor bepaalde groepen werknemers. Ook in het geval van een arbeidsconflict mag ontslag bijvoorbeeld niet plaatshebben wanneer er sprake is van zwangerschap van de werknemer.

Ditzelfde geldt wanneer een werkgever bij een arbeidsconflict het ontslag van een zieke werknemer wil aanvragen terwijl deze zich nog in de eerste twee jaar van zijn ziekte bevindt. Ook wanneer blijkt dat de werkgever te weinig heeft gedaan om re-integratie van de werknemer mogelijk te maken, kan ook in het geval van een arbeidsconflict geen ontslag plaatsvinden. De beschermde rechtspositie van deze groepen is onder andere vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.

Een arbeidsconflict kan tot ontslag met wederzijds goedvinden leiden

Wanneer u zich in een arbeidsgeschil met uw werkgever bevindt, wordt vaak de hulp van een arbeidsmediator ingeschakeld. Het uitgangspunt is dan ten eerste de handhaving van het dienstverband. Blijkt dit niet mogelijk te zijn, dan kan het arbeidsconflict tot ontslag met wederzijds goedvinden leiden. Dit betekent dat zowel u als uw werkgever verklaren dat u achter dit besluit staat, dat juridisch gezien als oplossing geldt. Leidt een arbeidsconflict tot ontslag met wederzijds goedvinden, dan zal er een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld. Ontvangt u een overeenkomst? Laat uw vaststellingsovereenkomst altijd controleren.

(Nog) geen ontslag, toch vrees voor inkomensverlies

Lijkt een arbeidsconflict niet direct op ontslag af te stevenen? Ook dan maken veel werknemers zich zorgen om hun inkomen. Dit komt door de geldende regel ‘geen geleverde inspanningen, geen loon’. Echter bestaan er twee uitzonderingen op deze situatie: u hebt een medische aandoening of er is sprake van situatieve arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat u niet in staat bent om uw werkzaamheden te verrichten wegens de situatie op de werkvloer. Dit wordt door een bedrijfsarts vastgesteld.

Ondersteuning bij uw arbeidsconflict en ontslag als mogelijk gevolg daarvan

Als werknemer heeft u van dit thema logischerwijs weinig kaas gegeten. Dat is maar goed ook, want verwikkeld zijn in een arbeidsconflict met ontslag of (tijdelijk) inkomensverlies als mogelijk gevolg daarvan wegen zwaar op uw schouders. Bij Mijnarbeidsconflict.nl bent u aan het juiste adres voor juridische bijstand en arbeidsmediation. Bevindt u zich in een dergelijke situatie en heeft u behoefte aan een professional, aarzelt u dan niet om contact op te nemen. English? Employment lawyer.