Veelgestelde vragen over arbeidsmediation

Arbeidsconflicten leveren een hoop spanning en onzekerheid op. De gevolgen zijn niet alleen onder werktijd, maar ook privé voelbaar. Of u nu de betrokken werknemer of werkgever bent. Een arbeidsconflict, ook wel een geschil genoemd, geeft aan dat de huidige situatie niet werkbaar is. Zeker wanneer een arbeidsconflict niet recent is ontstaan, maar een opeenstapeling is van al langer bestaande problemen die nooit bij de wortel zijn aangepakt, kan het erg lastig zijn er samen met de andere partij uit te komen.

Arbeidsmediation kan uitkomst bieden bij situaties die in een impasse zijn beland. Hoe dit precies werkt en wat u van arbeidsmediation kunt verwachten, leggen we u graag uit aan de hand van de veelgestelde vragen.

1. Hoe ziet mediation bij arbeidsconflicten eruit?

Wanneer een werkgever of werknemer het initiatief neemt om een mediationtraject te starten, zullen er ten eerste achtereenvolgens een intakegesprek en individuele gesprekken worden gevoerd. Zo kan elke partij zijn verhaal zonder belemmering doen. Daarna volgt een mediationgesprek waarbij beide partijen aanwezig zijn. Onze professionele mediator heeft een sturende, bemiddelende functie waarmee hij of zij naar een oplossing streeft waarin beide partijen zich kunnen vinden. Eventueel kan er een vervolggesprek plaatsvinden. De eindfase betreft het opstellen van de vaststellingsovereenkomst, waarin afspraken die tijdens de sessies zijn gemaakt, zijn vastgelegd.

2. Welke uitkomst heeft mediation bij een arbeidsconflict?

De insteek van mediation bij een arbeidsconflict is het vinden van een passende oplossing voor beide betrokkenen. In de praktijk lukt dit dankzij heldere gesprekken en afspraken vaak. In een enkel geval blijkt de arbeidsrelatie te verstoord om nog tot een goed einde te komen. Wanneer dit wordt geconcludeerd, wordt er een exitprocedure gestart, die wederom tot een vaststellingsovereenkomst leidt. In deze vaststellingsovereenkomst wordt echter beschreven dat de samenwerking wordt beëindigd en welke compensaties en andere afspraken hieraan verbonden zijn. Dit komt echter niet vaak voor.

3. Wat is de duur van een mediationtraject?

De duur van een mediationtraject kan per situatie verschillen. Doorgaans zijn er enkele individuele gesprekken en één gezamenlijk gesprek nodig om te kunnen bepalen of het zinvol is mediation voort te zetten en zo ja, van welke duur deze zal zijn. Is snelle afhandeling geboden, dan kan het gehele traject zelfs binnen een dag worden doorlopen. Het opstellen van de vaststellingsovereenkomst na afronding van de mediation neemt enkele uren in beslag.

4. Welke kosten zijn er verbonden aan mediation bij een arbeidsconflict?

Net als de duur van het traject zijn ook de daaraan verbonden kosten afhankelijk van hoe dit verloopt. Het aantal gesprekken dat nodig is om tot afronding te komen, is dus van doorslaggevende aard. Na de eerste gesprekken kan de mediator doorgaans een adequate inschatting maken van de kosten die u kunt verwachten. Voor mediation bij een arbeidsconflict wordt een uurtarief van €195,- exclusief btw gehanteerd.

5. Wat is het standpunt van de mediator gedurende de bemiddelingsgesprekken?

Het verschil met een advocaat is dat een mediator niet voor één van de specifieke betrokkenen opkomt, maar beide partijen de kans geeft hun standpunt te uiten en hun positie te verdedigen. Een arbeidsmediator heeft dus een neutrale houding. Alle tijdens de individuele gesprekken aan bod gekomen zaken zijn vertrouwelijk. Tijdens de gezamenlijke gesprekken heeft de mediator een sturende functie en faciliteert deze beide partijen tot elkaar en tot oplossingen te komen. Een oordeel zal door een mediator nooit en te nimmer worden geveld.

6. Is het de werkgever of de werknemer die voor mediation kiest?

Voor het initiatief tot mediation bestaan geen vaste richtlijnen. Soms is het de werknemer die het idee voorlegt, maar dit kan ook de werkgever zijn. Regelmatig ontvangt die laatste ook vanuit de arbodienst het advies om gebruik te maken van mediation. Dit gebeurt bijvoorbeeld vaak wanneer er sprake is van ziekteverzuim. Een enkele keer laat een werkgever de medewerker de mediator zelfs uitkiezen.

7. Zijn alle partijen bereid om met mediation aan de slag te gaan?

In de meeste gevallen zien we dat beide partijen positief tegenover mediation staan en bereid zijn hieraan mee te werken. Zeker sinds arbodiensten dit vandaag de dag als reguliere optie aanbieden, is dit het geval. Dankzij de huidige gangbaarheid van mediation kan ook de juridische gang naar het kantongerecht steeds vaker vermeden worden. Dit heeft voor beide partijen diverse voordelen.

8. Hoe ervaren werkgevers en werknemers het mediationtraject?

Alvorens een mediationtraject van start gaat, heerst er vaak een gespannen sfeer tussen de betrokken partijen. Ook ervaart ieder op individueel niveau spanning en diverse emoties. Dit is zeker het geval wanneer het arbeidsconflict al is geëscaleerd of reeds van lange duur is. Wanneer de betrokken voor het eerst aan dezelfde tafel aanschuiven, is die spanning over het algemeen merkbaar. Toch vermindert deze vaak al gedurende het eerste gesprek aanzienlijk. Het feit dat er op een opbouwende manier met elkaar kan worden gesproken, zorgt ervoor dat er bij beide partijen een last van de schouders valt.

9. Wat houdt het MfN-register in en aan welke eisen moet een mediator voldoen?

De Mediatorsfederatie Nederland heeft het MfN-register in het leven geroepen om de kwaliteit van mediation te kunnen waarborgen. Niet alleen door de beroepsgroep zelf, maar ook door de Rechtspraak wordt dit register officieel erkend. Een mediator die bij het MfN-register is geregistreerd, voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Ook dienen zij een erkende mediationopleiding te hebben gevolgd en is de door hen te hanteren werkwijze vast bepaald. Uiteraard zijn alle mediators die u via Mijnarbeidsconflict.nl inschakelt bij dit register aangesloten.

Meer vragen over mediation bij arbeidsconflicten?

Hopelijk hebben de antwoorden op bovenstaande veelgestelde vragen u het gewenste inzicht gegeven in de procedure en achtergrond van mediation. Natuurlijk kan het zijn dat uw vraag nog niet is beantwoord. Wilt u meer weten over mediation of de mogelijkheden of werkwijze van Mijnarbeidsconflict.nl? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.